Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOLÁNÍ ALIANCE PRO ZMĚNY-AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NM INT

26. 8. 2013

AKTUÁLNĚ PRO NÁRODNÍ MYŠLENKU A MLADOU GENERACI NDS .

- Do voleb nejde provést změny názvů a i nové registrace. Informace MV ČR počítá se zněním starého a zcela špatného volebního zákona.

- Pouliční demonstrace v Ostravě, Duchcově, Českých Budějovicích proti Cikánům- Romům si vyžádaly 100 zatčených Policií ČR. 

- Předseda ČMND-NDS Jan Valenta je členem Přípravného výboru ALIANCE PRO TRANSFORMACI.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ve formě výzvy zpracovalo a zveřejnilo hnutí Občanská sounáležitost

a přípravný výbor Aliance sil pro transformaci České republiky dne 20. srpna 2013.

Vážení spoluobčané,

jsme součástí probouzejících se statisíců občanů České republiky, kteří vnímají současné nelehké období

našeho státu, západní civilizace a celé Země jako příležitost k zásadní proměně řešení společenskoekonomického

uspořádání.

transformaci vědomí lidstva. Život je pohyb a změna. Je třeba si to uvědomit a začít vytvářet novou

kvalitu života. Tak společně naplníme touhu většiny obyvatel po životě v bezpečí a dostatku.

Lidé stále více cítí spoluodpovědnost za současný neuspokojivý stav a hledají cestu návratu

k přirozenému způsobu života.

kdy formální i neformální vládci silou, dezinformacemi a manipulacemi zásadně ovlivňovali způsob

života ostatních.

ale spolupráce a společná tvorba hodnot, a že zdrojů je dost pro všechny.

Vnímáme pozorně, co se skutečně děje? Domníváme se, že jde o zásadníZviditelňujeme touhu lidí po ukončení několik tisíc let dlouhého období,Většina společnosti dochází nyní k poznání, že přirozeností člověka není boj,

Vyzýváme tímto spoluobčany a především přirozené lídry skupin obyvatel, odvážné muže a ženy

českého národa k přechodu od slov k činům.

našich dětí a budoucnost našeho státu. Jsme přesvědčeni, že změna přístupu je na každém z nás, každý

jsme potenciálním nositelem změn. Začněme každý u sebe a souběžně rychle obnovme zdravé jádro

národa, rozběhněme pozitivní proměny vztahů mezi lidmi a podpořme tvorbu hodnot uspokojujících

potřeby většiny občanů.

Nikdo z nás nesejme odpovědnost za naše životy, za osud

Nový přístup spočívá v současném důrazu na zodpovědný přístup každého jedince a na velké míře

sounáležitosti s ostatními občany a skupinami obyvatel.

nefunkčního nerovnovážného Systému, založeného na lži a okrádání se navzájem. Je nutné vyřešit

uspokojení potřeb většiny obyvatel a řešit skutečné příčiny napětí ve společnosti.

můžeme zahájit zásadní proměnu, a to komplexně, s moudrostí, odvahou a bez násilí.

Vyzýváme k činům v duchu odpovědí na tyto klíčové otázky :

Nepotřebujeme parametrické úpravyJedině společně

1) Jste připraveni převzít plnou odpovědnost za své životy a nesklouznout do rolí obětí a agresorů?

2) Máte odvahu vyjádřit svobodu uvnitř vašich srdcí a sounáležitost s ostatními tvorbou hodnot

užitečných pro vás i pro druhé, a tím dosáhnout soběstačnosti – pevné obrany proti manipulaci?

3) Jste ochotni přistoupit na to, že nemůžete druhým lidem vnucovat, jak mají žít, a budete

respektovat jejich svobodnou vůli, stejně jako oni respektují vaši?

4) Dokážete přestat odsuzovat, bojovat a rozdělovat lidi a být schopni dohody výhodné pro co největší

počet obyvatel České republiky?

Člověk se seberealizuje tím, že tvoří.

způsob života pomocí různých systémů přesvědčení, ekonomických a mediálních manipulací

postavených na desinformacích a vytváření strachu, nemůže se seberealizovat. Je-li ohrožena sama

podstata lidské existence nebo její smysl, je třeba

v bezpečí a dostatku.

trvalá. Slušná a poctivá práce se musí vyplácet.

republiky, dokážeme společně změnit pravidla a vrátit se k přirozenosti života.

Aliance sil pro transformaci České republiky je jen nástroj pro spojování celých skupin občanů

iniciativ, neparlamentních politických stran a všech subjektů, které chtějí skutečnou změnu. Chceme-li

zásadní řešení, musíme chtít společně všechnu odpovědnost za Českou republiku, tedy absolutní

vítězství ve volbách. Bude to vítězství zdravého rozumu, většiny obyvatel. Bude to vítězství silné

občanské společnosti nad organizovaným zločinem, který jsme nechali prorůst do všech oblastí života.

Nemůže-li svobodně tvořit nebo vnucuje-li mu někdo násilněintenzivně hledat cestu ke smysluplnému životuZměna, která nevychází z proměny nás samotných, nemá smysl a není nikdyDosáhnou-li občané shody na směřování České,

Všichni jsme spojeni navzájem, všichni podléháme univerzálním přírodním zákonům, všichni máme

právo na důstojný život a osobní a duchovní růst.

Navrhujeme soustředit veškeré pozitivní síly pro vítězství ve volbách, zahájení prací na transformaci

země pomocí Vlády národního smíření a obnovy České republiky. Pomozme všichni společně

k přechodu od zastupitelské k participativní demokracii a vzniku Vlády národního smíření a obnovy

ČR, která bude mít tento základní program:

1. Zajistit kompletní inventuru stavu České republiky, iniciovat obnovení zdravé občanské společnosti

a zahájit celonárodní diskusi nad variantami možného vývoje a především společnou práci na tom,

pro co se občanská společnost rozhodne.

2. Realizovat krizové a změnové řízení, aby všichni obyvatelé měli možnost podílet se na vzniku nové

ústavy se zakotvením nových východisek, zejména osobní zodpovědnosti jako nedílné součásti

každého občanského práva.

3. Aktivovat všechny tvořivé občany k podpoře vzniku takové státní správy, která zajistí vyváženost

uplatňování práv a povinností jednotlivců a vytvoří klima a podmínky pro tvořivou spolupráci.

Současně s posilováním odpovědnosti občanů za správu země budou uplatněny prvky přímé

demokracie.

4. Investovat finanční zdroje přednostně do rozvoje uvědomění občanů, že se vyplatí přebírat

odpovědnost za sebe a za obce a města, ve kterých žijí, a zejména do hospodářské a ekonomické

soběstačnosti regionů.

Pomůžeme-li si navzájem posílit dovednosti, jak řešit situace, jak pracovat každý na sobě a současně

pro společenství, pak se odvážní tvořiví lidé projeví ve všech oblastech života:lékaři budou moci více uzdravovat místo toho, aby sloužili farmaceutickému průmysluškoly budou více rozvíjet tvořivost a sebepoznání místo toho, aby vytvářely cvičené otroky systémunástrojem organizované kriminality a zdrojem bezpráví

justice bude útočištěm pro oběti a prostředím pro skutečnou nápravu zločinců místo toho, aby bylalobbistických skupin

politický systém bude uskutečňovat vůli občanů namísto toho, aby byl nástrojem vlivnýchmenšiny na nejširších vrstvách obyvatelstva

finanční systém bude podporovat ekonomiku namísto toho, aby umožňoval parazitování vyvolenéekonomickou dominanci monopolů pomocí blokování přínosných technologií

ekonomika bude efektivnější a inovativnější místo toho, aby byla prostorem pro korupci aobyvatelstva přes závislost na základních životních potřebách, a místo toho, aby nevratně

likvidovalo krajinu, půdu a tím i lidské zdraví

zemědělství bude zdravější, šetrnější a soběstačnější místo toho, aby bylo nástrojem pro ovládnutímanipulace

média budou přinášet skutečné informace místo toho, aby byla nástrojem propagandy asmysl pro základní lidské hodnoty atd.

kultura bude inspirovat ke skutečnému duchovnímu a mravnímu růstu místo toho, aby likvidovala

Zdrojů na změny je dostatek. Několik set milionů za volební hlasy lze použít na realizaci změn a

navrhovaných kroků.

tunelování na všech úrovních státní správy a samosprávy a aktivní občané ztotožnění opět se svým

státem mohou vytvořit hodnoty přibližně ve výši dalších 200 mld ročně. Namísto výše HDP se měřítkem

kvality života v České republice stane „index štěstí“ daný spokojeností lidí, mírou nezaměstnanosti,

rostoucí porodností, nízkou kriminalitou, stavem životního prostředí apod.

Převzetím kontroly nad státem se zabrání každý rok ztrátě cca 200 mld ve formě

Hnutí Občanská sounáležitost a přípravný výbor ALIANCE dávají tímto k dispozici veškeré znalosti a

dovednosti, jak realizovat změny a navrhují společně tyto hlavní kroky:

1. Ověřit si přímými jednáními s lídry skupin obyvatel, zda skutečně chtějí zásadní změnu v duchu této

výzvy a informovat o výsledcích všechny obyvatele země.

2. Rozšířit první skupiny politických subjektů a iniciativ, které iniciovaly v dubnu 2013 vznik ALIANCE,

o další subjekty – zjistit, jaký počet obyvatel aktivně požaduje kvalitativní změnu.

3. Společnou „celonárodní neformální sbírkou“ podpořit přípravu a vznik komunikačních center a

profesionalizaci ALIANCE. Posíláním menších sponzorských darů vyvážit tlak ekonomicky silných

skupin a zapojit zodpovědné malé a střední podnikatele do změn i obnovy „středního stavu“.

4. Organizovat primární občanské volby před řádnými, abychom našli osobnosti, které mají přirozenou

autoritu, nikoliv jen desítky milionů na předvolební kampaň. Řádné volby musí proběhnout na

základě nového volebního systému, který bude skutečně reprezentovat vůli občanů.

5. Pokračovat společně na dopracování a zefektivnění sítě nezávislých médií s mezinárodním

přesahem pro šíření informací kolem transformace a na pomoc při vzájemné komunikaci.

6. V nejbližších oficiálních volbách vyjádřit odhodlání většiny obyvatel převzít odpovědnost za národní

stát podporou ALIANCE jako nástroje změny. Využít celonárodní shody k precizování principu

poměrného zastoupení a zvážit i možnosti snížení procentní hranice pro vstup do parlamentu.

7. Propojit již existující skupiny odborníků a týmy v politických subjektech do „Občanského

think-tanku" pro věcná řešení různých oblastí života, zejména ale pro návrh nové společenské

smlouvy jako základu „Občanské ústavy“ a následných zákonů.

8. Vytvořit „Sbor nositelů změn“ – výkonný tým odborníků schopných koordinovat společný postup

celých skupin v regionech (cca 50–70 profesionálů naplňujících v praxi poslání ALIANCE).

9. Použít hotové systémy zajištění transparentnosti, odpovědnosti a kontroly budoucích „správců

země“ a vytvořit jednotný systém akceptovatelný členy Aliance a širokou veřejností.

10. Zajistit svobodný přístup občanů do médií a vyvážené informování občanů o nových možnostech

řešení jejich životní situace a podoby směřování státu.

11. Spojit síly a prostředky pro vznik „

Center pro podporu podnikavosti a zaměstnanosti“

v jednotlivých regionech, aby podniky i občané dostali možnost pracovat společně na své vlastní

soběstačnosti a soběstačnosti regionu. Požádejme všechny, ať svým příspěvkem do celonárodní

sbírky projeví vůli podpořit vznik Center v regionech a prakticky pomoci občanům postiženým

důsledky vývoje po roce 1989.

Nikdo z nás sám změnu neudělá, takže nám nic jiného nezbývá, než takto rychle spojit prvních 10–15 %

aktivních občanů ze všech skupin obyvatel, kteří půjdou příkladem ostatním.

Chovejme se jako skuteční vlastníci a převezměme si stát neprodleně do vlastních rukou dřív, než naše

země bude totálně zdevastovaná, zotročená a rozprodaná a český národ se rozplyne v Evropě.

Nepotřebujeme s nikým bojovat, potřebujeme projít sebereflexí, posílit občanské i národní

sebevědomí a sebeorganizovat se, abychom mohli tvořit, vzájemně spolupracovat a být rovnocenným

partnerem ostatním národům Evropy.

Pojďme společně dokázat sami sobě, že si umíme vládnout, že chceme a umíme vědomě žít

harmonický život, společně spravovat veřejné záležitosti, že umíme žít moudře v zemi vzájemné lásky

a úcty mezi lidmi.

Autoři zprávy a výzvy, členové přípravného výboru ALIANCE a spoluorganizátoři:

1/ Václav Vorel – zakladatel iniciativy Občanská sounáležitost a předseda následného stejnojmenného

politického hnutí, podnikatel – iniciátor ALIANCE

2/ Ing. Jan Ečer – podnikatel, místopředseda hnutí OS

3/ Mgr. Rudolf Dvořák – místopředseda hnutí OS

4/ Jan Korál – občanský aktivista, editor NWOO.org

5/ Jan Valenta – předseda ČM NÁRODNÍ DEMOKRACIE – NDS

A ŠÉFREDAKTOR KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ

6/ Soňa Csiffáry – spoluorganizátorka

Kontakt:

Sdělte nám, prosím, váš názor a možnosti spolupráce na zahájení proměny České republiky občanskou

cestou. Kterou z níže uvedených forem preferujete?

aliance@viaoptima.cz, pro jistotu v kopii pište na sounalezitost@vykroceni.czPřihlášení se k myšlenkám ALIANCE a nabídnutí pomoci s rozvinutím myšlenek.kladného postoje zahájení osobního jednání.

Vyjádření stanoviska k výzvě z pozice lídrů skupin obyvatel a oslovených subjektů a v případěPřihlášení se jako zájemce (občan i právní subjekt) o přistoupení k ALIANCI.tj. politického hnutí Občanská sounáležitost – č.ú. 2500376804/2010, var.s. Vaše PSČ, pro občany

s odvahou zviditelnit jméno a obec/město je připraven

Zaslání daru na podporu vzniku a chodu ALIANCE na účet iniciátora a organizátora projektu,transparentní účet: 2700456497/2010a dopravních prostředků, věcných darů, atp.

Nabídka různých forem podpory typu využití nebytových prostor, reklamních ploch, komunikačníchdůvěry i jako zájemce o členství v hnutí OS.

Přihlášení se jako organizátor místních skupin příznivců vzniku ALIANCE, příp. následně po získánísouznít s myšlenkami ALIANCE.

Také v případě, že se nezapojíte do podpory ALIANCE, nás zajímají vaše názory na řešení situace v České

republice, případně sdělte, co byste změnili na podobě ALIANCE.

 

--------------------------------REDAKCE PŘEVZALA 25.9.2013

 

Poskytnutí zkušeností a kontaktů na další občany a subjekty, o kterých se domníváte, že by mohlienta je členem Přípravného výboru ALIANCE PRO TRANSFORMACI ČR.

 

PROMĚNA ČESKÉ REPUBLIKY OBČANSKOU CESTOU

PŘECHODEM OD SOUPEŘENÍ K REALIZACI SPOLEČNÉHO ŘEŠENÍ

Zpráva o postupu prací na rozvíjení celonárodní diskuse o vzniku nové společenské smlouvy

formulující novou kvalitu života v České republice a její směřování v procesu transformace.

 

Náhledy fotografií ze složky QUO VADIS